Grupbyz

Background-1

İnsan kaynakları politikamızın temel amacı, şirketin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve gerekli eğitim, gelişim ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayarak ortak bir kurum kültürü oluşturmaktır.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları yönetiminde, şirket faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesini sağlayacak nitelikli insan kaynağının bünyemize kazandırılması ve başarının devamının sağlanması için; çalışanların motivasyonunun sağlanması, çalışanların finansal ve sosyal haklarının sürekli iyileştirilmesi, adil ve profesyonel bir çalışma ortamının oluşturulması, çalışanın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli desteğin sağlanması amaçlanmaktadır.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri:

  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak.
  • Çalışanımızın, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek.
  • Çalışanımızın kendi çalışmalarının sonuçlarının, çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek.
  • Çalışanımızın kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek.
  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak
  • Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.
  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek. Bu kapsamda tüm paydaşlarımızın yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, insanda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, sağlık emniyet-çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

BYZ İş Başvuru Formu

Tür PDF

Başvuru formunu alttaki epostaya gönder

[email protected]